Ang Aking Tao ay Namatay Dahil sa Kakulangan Ng Kaalaman

Christian, ipinapaliwanag mo ba na umalis ang aking mga tao dahil sa kawalan ng kaalaman? (Miyerkules 4: 6)? 3

Kung alam natin na ang pagkatakot sa Panginoon ay upang makakuha ng kaalaman, salamat at pagpalain sa iyong pakikilahok.

Marso 4: 6 (mas mahusay na asul)

6 Ang aking bayan ay namatay dahil sa kawalan ng kaalaman, sapagkat ikaw [mga pari] ay tumanggi sa kaalaman. Itatakwil din kita upang hindi ka maging pari, dahil nakalimutan mo ang iyong batas. , Kakalimutan ko din ang mga anak mo.

Marcia

Kumusta Marcia,

Wow, iyan ay isang malaking katanungan na talagang nalalapat ngayon. Nasa atin ang trigo na ang Salita at naglalaman ito ng lahat ng impormasyong kinakailangan upang malaman ang katotohanan at sa buhay. Marami sa kanila ay tinawag na pastor, pastor, pastor, doktor at nagtuturo pa ng mga bagay na labag sa banal na kasulatan. Hindi mabilang na buhay ang nasira ng mga huwad na guro na nagkalat ng erehe. Sa pamamagitan ng isang Espiritu, nagtuturo ang Salita sa pamamagitan ng iyong pag-iral, mga aksyon at mensahe na pinagpala sa paligid mo.

Nagtitiwala siya sa akin [nakatayo sa akin at nagtitiwala sa akin] tulad ng sinabi sa banal na kasulatan: Ang mga bukal ng buhay na tubig at mga ilog ay dadaloy [patuloy] mula sa loob. Juan 7:38 ng gabi

Minsan magagalit ang mga mabubuting tao at bibigyan ka ng kanilang pinakamahusay na payo, tulad ng ginawa ni Job noong kumuha siya ng magagandang payo mula sa kanyang mga kaibigan. Ang di-sakdal na pag-iisip ng tao ay wala kumpara sa pambihirang karunungan ng tao.

Awit 119: 9 Maaari bang malinis ng isang binata ang kanyang daan? Ingatan at protektahan ang iyong sarili alinsunod sa iyong mga salita [pagsabayin ang iyong buhay sa kanila].

PS 119: 10 Hinahanap kita ng buong puso, hinihiling ko sa iyo, nais kita at hinahangad kita. Oh, huwag akong hayaan na lumihis o lumihis mula sa iyong mga order [kusang-loob o sadya]. [II Chr 15:15]

Awit 119: 11 Naniniwala ako sa aking puso na hindi ako magkakasala laban sa iyo.

Mga Awit 119: 12 Mapalad ang Panginoon, turuan mo ako ng iyong mga palatuntunan. Awit 119: 912

Deuteronomio 32: 1 Babala, ang langit at ako [Moises] ay magsasalita, at maririnig ng lupa ang aking mga salita.

Deut 32: 2 Ang aking mensahe ay mahuhulog na parang ulan, ang aking tsaa ay tatakbo na parang hamog, tulad ng mahinang ulan sa malambot na damo at tulad ng isang lingkod sa damuhan.

Deut 32: 3 Sapagka't aking ipahayag ang pangalan ng Panginoon; Bigyan kami ng kadakilaan at purihin ito.

Deut 32: 4 Siya ay isang malaking bato, kaniyang ganap na gawa: sapagka't ang lahat ng kaniyang mga lakad ay kautusan at katotohanan. Ang isang taong may pananampalataya na walang panganib o paglihis ay makatarungan at makatarungan. Exception 32: 1: 4 MP

Kawikaan 3: 5 Pigilan ang Diyos ng buong puso at isipan, magtiwala sa Kanya at huwag magtiwala sa iyong paningin o pag-unawa.

Mga Kawikaan 3: 6 Kilalanin siya, kilalanin siya, at kilalanin siya sa lahat ng kanyang mga lakad, at gagawin niyang tuwid at matuwid ang iyong mga landas. Kawikaan 3: 5.6 MP

2 Timoteo 3:16 Ang lahat ng mga banal na kasulatan ay kinasihan (binigay ng inspirasyon) at kapaki-pakinabang para sa pagtuturo, pagwawasto at pagkondena sa kasalanan, pagwawasto ng pagkakamali at disiplina sa pagsunod, [at] pagtuturo sa kabutihan. (Lakas, layunin at pamumuhay ayon sa pasadyang),

2 Timoteo 3:17 Upang ang tao ay maging sakdal at may kakayahan, mabuo nang mabuti, sakdal sa lahat ng mabubuting gawa. 2 Timoteo 3:16, 17a.

Mga Awit 119: 104 Nauunawaan ko ang mga utos niya roon. Galit ako sa lahat ng masamang paraan.

Aw 119: 105 Ang iyong salita ay ilawan sa aking paa at ilaw sa aking landas. [Pro. 6:23.] Awit 119: 104,105 MP

Ang pagtitiwala sa Salita, tulad ng nakasulat sa butil, ay nagbibigay sa atin ng tamang direksyon. Ang mga sumusunod sa Kanyang mga salita at sumusunod sa Kanya ay pagpapalain sa lahat ng kanilang mga gawa. Maraming tao ang nagsisimba at nakakakuha pa ng payo, ngunit malapit na nilang matapos ang kanilang gawain, nagtataka kung bakit hindi sila nabiyayaan. Ang pamumuhay sa kasalanan ay hindi magiging isang pagpapala. Hindi Niya tayo kailanman pagpapalain kung susundin natin ang Kanyang perpektong kalooban.

Una, isaalang-alang ang konteksto. Ang dagat ay isinulat para sa bansa, hindi para sa mga Kristiyano. Simula noon, inabandona nila ang kanilang paniniwala sa katotohanan at inabandunang idolatriya. Kaya, ikinasal si Samandar kay Gomer, isang Ute na isa ring hindi matapat na babae. Ginamit niya ang dagat bilang isang halimbawa na siya ay isang tapat na asawa ngunit isang hindi tapat na asawa. Inabandona nila ang kaalaman upang hikayatin ang mga kasinungalingan at kasamaan.

Karaniwan, ang takot sa Diyos ay nangangahulugang dapat mong maunawaan na ang Diyos ay mayroon at wala nang iba at mayroon siyang kapangyarihan na disiplina, pagpalain, sumpain, kunin ang Kanyang buhay, gawin Siya at sirain ka. May pagpipilian. Hiwalay, nawala sa isipan ang mga naninirahan dito, na ang mga benepisyo ay nawala dahil hindi na sila natatakot. Hindi na lamang sila sumasamba sa Panginoon, nakakulong sila sa mga idolo ng mundo. Sa kanilang pagpunta, naging madilim ang kanilang isipan. Iyon ang dahilan kung bakit siya namatay. Maaari silang makakuha ng higit pa, ngunit sinira nila ang kasunduan.

Kung nagtitiwala tayo sa mga pinagkakatiwalaan natin, hindi tayo mamamatay. Ngunit kung hindi natin pinag-aaralan ang Kanyang Salita, inuuna nito, hinahangad ang Kaniyang karunungan at patnubay, at subukang kumilos nang mag-isa, sa anumang paraan namamatay tayo, mula sa katapusan ng ating buhay. napakalayo. Ang Diyos at dahil Siya ang mapagkukunan ng lahat ng kaalaman, sa mga oras ng kaguluhan hindi natin alam kung ano ang gagawin dahil hindi natin Siya hinahanap. Ninanais namin ang yaman ng biyaya. Mas makikipaglaban tayo kaysa sa mga naitutuon ang kanilang puso dito.

May kilala akong isang lalaki na dating nag-angkin na siya ay isang Kristiyano. Umalis siya, namumuhay nang mag-isa at nawawalan ng lisensya sa pagmamaneho. Kaya't araw-araw siyang pumupunta sa Walmart upang bumili ng bote. Wala siyang kaibigan, walang tao, walang buhay na lampas sa bote. Nawala ka lamang dahil itinapon mo ang ulap sa iyong isipan at tinanggihan ang kaalaman at karunungan na kung babalik ka ang iyong buhay ay maaaring maging maganda, mapagbigay, masaya at kumikita.

Una, nakita ko ang maraming mga tagapanayam na banggitin na minsan itong isinulat para sa mga Hudyo. ito ay totoo. Gayunpaman, ang pangkalahatang aplikasyon ay ang mga sumusunod: 1. Maunawaan ang sinasalitang konteksto, uri, layunin, atbp 2. Ilapat ang kasalukuyang buhay sa teksto. Ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay pinalaya ang paggawa nito, at ang kanilang payo sa Bibliya ay tiyak na ginamit nang mabuti. Pangalawa, malinaw ang aplikasyon: dapat tayo ay may kaalaman upang maging matatag at ligtas sa mga bisig at kalooban. Hindi tayo dapat lokohin, ngunit maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. Kailangan nating maunawaan ang mga pangunahing aral tungkol sa mga prinsipyo, buhay, atbp. Kung mayroong mang isang henerasyon na nawasak dahil sa kawalan ng kaalaman, ngayon ay ngayon.

Kung paanong ang mabubuting gawa ay sumusunod sa tunay na pananampalataya, kaya't tungkulin ng isang pantas na tao na magbigay ng karunungan. (Ecles 12: 9) Ang Salita ay isang paghahayag sa mga tao, na inilalantad ang walang hanggang katotohanan at layunin nito. Halimbawa, ang mga totoong patnubay ay may kasamang "mga plano upang makamit at lumikha" at buhay. (Jeremias 29:11)

Ngunit sa Age of Sea, "hindi pinansin" ng pari ang batas, kaya't ang mga tao ay "nawasak" ng kawalan ng kaalaman. (Miyerkules, 4, 6) "Kung saan walang paghahayag, ang mga katamtamang lalaki ay naiwan mag-isa" ...

Maaaring tanungin ng isa: Maaari ba ang pagkatakot sa Diyos ay ang kaalaman ng Diyos kung kailan kailangang pag-aralan ang Diyos sa kauna-unahang pagkakataon upang malaman kung bakit siya dapat matakot? Sapagkat pinatay nila sila, "natatakot sila sa hatol ng Diyos, kaya't takot sa Diyos, pagkatapos hanapin ang kaalaman ng Diyos." (Kawikaan 1: 7) Ang pagkaalam nito ay makakatulong sa atin na dagdagan ang ating pananampalataya: “Ang pananampalataya ay nagtataguyod ng kaligtasan.

Miyerkules 4: 6 (King James Version)

6 Ang aking bayan ay namamatay dahil sa kawalan ng kaalaman. Dahil tinanggihan mo ang kaalaman, tatanggihan kita, upang hindi ka pari. Dahil nakalimutan mo ang iyong mga patakaran, makalimutan ko rin ang iyong mga anak.

Nangangahulugan lamang ito na ang aking bayan ay nawasak sapagkat sila ay tanga at ikaw ay tanga dahil tinanggihan mo ang kaalaman at iyon ang dahilan kung bakit kita tatanggihan at hindi ka magiging pari. Nakalimutan mo ang iyong batas. , Kakalimutan ko ang mga anak mo.

Hindi ito ang huling bansa, ito talaga ang konteksto ng talatang ito, nagsasalita ito sa isang propetikong pamamaraan na hindi nakatuon sa sinuman, ngunit gayon pa man ang unang bahagi ay nangangahulugan lamang na ikaw ay nasira dahil hindi ka. Kilalanin mo ako at ayaw mo akong makilala.

Hindi, bagong panganak, hindi ko sinasadya iyan. Ang sinasabi mo ay kailangan namin ng kaalaman upang malaman ito nang mabuti, hindi iyon nangangahulugan. Ngunit ako ay isang bagong tao at sasagutin ko iyon, narito ang ilang mga tip para sa mga bagong Kristiyano, ang kaalamang natutunan natin na nakakatipid sa atin, at ang kaalamang matutunan natin sa paglaon kung makakaligtas tayo Dahil tayo ay mula sa gatas ng gatas bilang laman ng Salita, upang suportahan tayo kapag kami ay may sapat na gulang kay Cristo. Ang trigo ay isinulat upang hindi mabasa at ngayon ay mauunawaan mo kung bakit. Ang Lumang Tipan ay isinalin mula sa Hebrew at Hebrew tulad ng anumang ibang wika, para sa kawastuhan o sa Hebrew ang salitang takot ay Yar Ah Ta Fame na nangangahulugang takot, papuri, paghanga, pag-ibig, relihiyon. Bukod sa pormal na kahulugan ng pagsamba, ang mga kahulugan nito ay malawak. Kung talagang kinikilala mo ang iyong sarili bilang Makapangyarihan sa lahat, ipapakita ito sa iyong pag-uugali, sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa anyo ng papuri. Sabihin nalang natin yan. May kilala ka pa bang makaka -LINKRERO na mga bubong? Ngayon sa Late 4: 6, ngayon bilang isang rekruter, ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng kaalaman? Kung sa tingin mo ito ay may kinalaman sa kaalaman, sa kaalaman, hindi, sapagkat ito ay may kinalaman sa kaalaman. Hindi mo palaging mabasa ang isang talata kasama ang lahat ng kahulugan nito, binabasa mo rin ang mga talata at pagkatapos ay: 4: 1 ... Ang mga anak ng Diyos ay nakikipagtalo sa mga lokal ... Ginagawa niya ang kanyang trabaho at,. ... nang walang katotohanan, walang biyaya, walang kaalaman ... v. Ang idolatriya na ito ang gumawa sa kanila na iligal sa kanilang panlipunan at relihiyosong aspeto. Ang 4: 6 at 4:14 ba ay inilarawan niya ang problema bilang isang kawalan ng kaalaman? Ngunit dito sa dagat, mayroong isang perpektong halimbawa ng parehong problema sa mga matigas ang ulo ng mga Hudyo. Ganun din ang nangyayari sa mga Kristiyano. Mas pinahahalagahan niya ang kanyang ugnayan sa kanyang mga tao kaysa sa kanyang alok (relihiyon). Anuman ang panlabas na tagumpay, mas nag-aalala kami sa pag-aaral ng puso. 6: 6 Sapagka't naghahanap ako ng awa, at walang dakilang sakripisyo at sakripisyo kaysa sa kaalaman. Ang kaalaman ay mayroon ng mga tao mula nang hindi pag-aakala sa Diyos, sapagkat ang karamihan sa pamayanang Kristiyano ay palaging naghihintay dito, hindi napagtanto na nangyari ito nang wala ito. Kapag nadagdagan mo ang iyong butil ay nadagdagan mo ang iyong kaalaman.

Ang Aking Tao ay Namatay Dahil sa Kakulangan Ng Kaalaman